Επιλογή σπουδών – Τι πρέπει να προσέξετε

(Φωτογραφία: Paranga images )

Για την επιλογή προγράμματος σπουδών, σε δημόσιο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή και ΚΕΜΕ, να σταθμισθούν από τον ενδιαφερόμενο νέο:

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: ποια επιστημονικά αντικείμενα (Επιστημονικές Περιοχές) παρουσιάζουν ενδιαφέρον!
Επαγγελματικά ενδιαφέροντα: επαγγελματική απασχόληση σε τομείς και όχι τόσο σε συγκεκριμένες εργασίες. Ποιοι επαγγελματικοί τομείς παρουσιάζουν ενδιαφέρον και ποια προγράμματα σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φαίνεται, ότι προσφέρουν σχετικά εφόδια. Να μη μας διαφεύγει ότι η απόκτηση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών στις μέρες μας δεν οδηγεί μονοσήμαντα στην άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος (εργασίας).
Για την περίπτωση σπουδών σε ιδιωτικό φορέα (ΚΕΜΕ-ΚΕΣ), οι ενδιαφερόμενοι νέοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα:

Τη σχέση συνεργασίας του φορέα με το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού (εφόσον υπάρχει και για κάθε κλάδο σπουδών) ελέγχοντας τις πληροφορίες μέσω των δικτυακών τόπων των Πανεπιστήμιων της αλλοδαπής. Στο δικτυακό τόπο κάθε Πανεπιστημίου υπάρχει η λίστα των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και αναφέρεται ο τύπος της συνεργασίας (συνεργαζόμενο κολέγιο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως κλπ). Το ελληνικό Κολέγιο που επιλέγει ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα και η ενημέρωση που παρέχει να συμφωνεί απόλυτα και σε όλα τα σημεία με τον τρόπο συνεργασίας που αναγράφεται στο δικτυακό τόπο. Μια γραπτή ή τηλεφωνική επιβεβαίωση θα ακυρώσει ακόμα και την περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης του δικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
Την ποιότητα σπουδών του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής με το οποίο συνεργάζεται το ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα: κύρος του Πανεπιστημίου, αναγνώριση-πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, στην περίπτωση ιδρυμάτων με έδρα σε κράτος που δεν είναι μέλος της Ε.Ε., ερευνητικό έργο και εξειδίκευση στη συγκεκριμένη Επιστημονική Περιοχή, κ.α.
Να συγκρίνουν, όπου είναι δυνατόν, τα προγράμματα σπουδών με τα αντίστοιχα των ΑΕΙ, ημεδαπής και αλλοδαπής.
Αναλυτική ενημέρωση για το πλήρες πρόγραμμα σπουδών του Κολεγίου, στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, τον αριθμό και την ποιότητα (προσόντα) του διδακτικού προσωπικού, τα έτη, τις μονάδες ( credits) και τα μαθήματα που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου (διπλώματος) στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Ο τίτλος του πτυχίου (διπλώματος) θα πρέπει να απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, (όσον αφορά κράτη μέλη της Ε.Ε) εάν ο υποψήφιος θέλει να αναγνωρίζεται αυτός ο τίτλος ακαδημαϊκά από τα κράτη μέλη ή/και τα Πανεπιστήμια της Ε.Ε και επαγγελματικά από την Ε.Ε, ώστε να μπορεί εν δυνάμει να συνεχίσει τις σπουδές του (στην αλλοδαπή) σε υψηλότερο επίπεδο (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο) ή να διεκδικήσει ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας (και στην Ελλάδα), μέσω της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Για πτυχία που απονέμονται από Πανεπιστήμια εκτός Ε.Ε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ελέγξει και να επιβεβαιώσει όλα τα παραπάνω καθώς και να ενημερωθεί για την (ακαδημαϊκή) πιστοποίηση του εκάστοτε Προγράμματος από τις αρμόδιες αρχές-φορείς της χώρας όπου το προσφέρον το πρόγραμμα ίδρυμα έχει έδρα. Σε επίπεδο Ε.Ε. η ακαδημαϊκή αναγνώριση αποτελεί θέμα του κάθε (ευρωπαϊκού) πανεπιστημίου χωριστά και για την Ελλάδα δεν προβλέπεται προς το παρόν καμία νομοθετική ρύθμιση (οδηγία για τα ελληνικά πανεπιστήμια). Οπότε το λεγόμενο (διεθνές) κύρος του εκτός ΕΕ πανεπιστημίου αποτελεί το μοναδικό διαθέσιμο κριτήριο ποιότητας.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να ξεχνούν ότι τα πτυχία που απονέμονται στην Ελλάδα από τα Κολέγια ή ΚΕΣ δεν αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμοι ακαδημαϊκοί τίτλοι με αυτούς των ελληνικών ΑΕΙ–ΑΤΕΙ, ενώ το προεδρικό διάταγμα 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α’/28-6-2000) – όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α’/22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α’ / 31-12-2002) – που ενσωματώνει την οδηγία 89/28 καθώς και η νεότερη οδηγία 36 του 2005 που αναμένεται να ενσωματωθεί σε ΠΔ σύντομα, απαντούν στις ερωτήσεις που αφορούν μόνον στα επαγγελματικά δικαιώματα – δυνατότητες απασχόλησης (και όχι περαιτέρω σπουδών) -, που απορρέουν από την απόκτηση πτυχίων που εκδίδουν πανεπιστήμια σε χώρες της Ε.Ε.
Τα πτυχία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατοχυρώνονται από διαφορετική νομοθεσία την οποία μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις: http://www.doatap.gr/gr/distant.php, και http://www.doatap.gr/gr/nomos.php
Για την επιλογή ειδικότητας, κατάρτισης και καλλιέργειας καλλιτεχνικών προσόντων, σε ΙΕΚ και ΕΕΣ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σταθμίσουν τα εξής:

Οι Δραματικές Σχολές και οι Σχολές Χορού, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, χαρακτηρίζονται («βαφτίζονται») από τις ελληνικές αρχές ως Ανώτερες. Ενώ, στην πραγματικότητα, δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά, δηλ. οι κάτοχοι πιστοποιητικών σπουδών από τις Σχολές αυτές δεν μπορούν να συνεχίσουν σε ανώτερο επίπεδο σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ)
Τα ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά που εποπτεύονται από τον ΟΕΕΚ παρέχουν πιστοποιημένη κατάρτιση αλλά ακαδημαϊκά αδιαβάθμιτη εκπαίδευση και το πιστοποιητικό σπουδών που απονέμουν δεν δίνει δικαίωμα για συνέχιση σπουδών σε ανώτερο επίπεδο. Τα δε Εργαστήρια (Ελευθέρων Σπουδών) βελτιώνουν τις δεξιότητες και κλίσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευόμενων, καταρτίζοντάς τους σε συγκεκριμένους τομείς, όπου η πιστοποιημένη κατάρτιση δεν φαίνεται απαραίτητη, χωρίς να παρέχουν βέβαια τυπική (επίσημη, αναγνωρισμένη ακαδημαϊκά) εκπαίδευση.
Για τη σωστή επιλογή θα πρέπει κατ’ αρχάς να σταθμισθούν τα ενδιαφέροντα, οι δεξιότητες και κλίσεις του επιλέγοντος νέου ή νέας.
Να γνωρίζουν τις δυνατότητες εξέλιξης μετά το πέρας της κατάρτισης, δηλαδή να γνωρίζουν τις ευκαιρίες άμεσης απασχόλησης με την ολοκλήρωση του κύκλου της κατάρτισης, ιδιαίτερα όταν προσφέρεται παράλληλα πρακτική άσκηση σε επιχείρηση-οργανισμό. Θα πρέπει να σταθμισθούν ευκαιρίες που προσφέρει η οικογένεια (οικογενειακή επιχείρηση), η τοπική κοινωνία κ.λπ.
Να ενημερωθούν για το πλήρες πρόγραμμα σπουδών, την ποιότητα των εγκαταστάσεων και των διδασκόντων, τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης και συνολικότερα για τη φήμη των ΙΕΚ (ιδιωτικών ή δημοσίων) καθώς και των Εργαστηρίων ώστε να μπορούν να κάνουν συγκρίσεις και να αποφασίσουν σωστά.
Τέλος, για όσους συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ενδιάμεση παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (κυρίως για εργασίες λογιστηρίου, γραμματείας κ.α.) σε κάποιο ΙΕΚ, πρέπει να συνδυάζεται με επίδειξη πειθαρχίας και αξιοπιστίας (ποιότητας) στις σπουδές τους και την αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας επιπλέον μόρφωσης. Δεδομένου ότι σε μερικούς Ομίλους πλέον αρχίζει να γίνεται δυνατός ο συμψηφισμός των διδακτικών μονάδων των ΙΕΚ (Credits) για την εγγραφή στο δεύτερο έτος του αντίστοιχου Κολεγίου.
Σε κάθε περίπτωση, η παράλληλη απόκτηση των λεγόμενων βασικών «προσόντων απασχολησιμότητας», όπως της δυνατότητας επικοινωνίας σε μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες και της καλής χρήσης των υπολογιστικών εργαλείων για «εργασίες γραφείου» («Ψηφιακός Αλφαβητισμός»), αποτελούν «σοφή επιλογή» με μακροπρόθεσμα οφέλη (οικονομικά και άλλα)!
Σημαντικό να υπενθυμίσουμε κλείνοντας ότι για όλους υπάρχει πάντα η δεύτερη ευκαιρία, ιδιαίτερα για την εκπαίδευση μας! Και για τη διασφάλισή της έχουν συμβάλλει πολλοί την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη! Και στην Ελλάδα, η πολύ σημαντική κοινωνικά πρόσβαση στη δεύτερη ευκαιρία έχει αρχίσει να προσφέρεται. Με σχετικά νέους φορείς, όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αλλά και με την όλο και μεγαλύτερη προσφορά ευκαιριών μεταγραφών μεταξύ των Τμημάτων των ΤΕΙ και των ΑΕΙ, την αυξανόμενη προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων και, βέβαια, την πληροφόρηση για προγράμματα σπουδών που ευρωπαϊκά ιδρύματα (πανεπιστήμια) προσφέρουν στη χώρα μας, συνήθως μέσω συνεργαζόμενων φορέων, είτε με την «παραδοσιακή» μέθοδο διδασκαλίας (όπως η πλειοψηφία των ελληνικών Κολεγίων-ΚΕΣ) ή με ευέλικτα σχήματα εκπαίδευσης (με τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάθησης μέσω του διαδικτύου).

ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ!
Μην παρασύρεστε από τους «ειδικούς» που προσφέρουν το «κλειδί» της επιτυχημένης επιλογής με ατεκμηρίωτες και αποπροσανατολιστικές πληροφορίες για επαγγέλματα και – ακόμη χειρότερο – για σπουδές, που οδηγούν σε τίτλους με τη μεγαλύτερη δήθεν «ζήτηση». Διαβεβαιώνουμε ότι δεν διατίθενται παρόμοιες πληροφορίες, επαρκώς τεκμηριωμένες, στον ελληνικό χώρο και όσες έγκυρες πληροφορίες υπάρχουν, δεν αποδεικνύουν παρά μόνον την πραγματική αξία (σε απασχόληση και αμοιβές) που διασφαλίζουν οι σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, γενικά! Ειδικότερα δε, τις βελτιωμένες, σχετικά με άλλους πτυχιούχους, προοπτικές απασχόλησης των μηχανικών, των γιατρών και των δικηγόρων! Αυτό το ξέραμε άλλωστε!

Hλέκτρα Βενάκη

in.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s